Ett skydd att lita på

evoli försäkring ersätter dig när oturen är framme med det fulla värdet med avdrag för eventuell självrisk. Observera att evoli försäkring måste aktiveras i samband med ditt köp för att försäkringen skall gälla. Du har ingen bindningstid och kan alltid säga upp din försäkring när det passar dig. 

När gäller försäkringen?

Din försäkring gäller från och med den dag som anges på ditt avtal. 

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är ägare till den försäkrade produkten.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen.

Vad är försäkrat?

Försäkringen gäller för den produkt som står som försäkrad i försäkringsbrevet.

Vad gäller försäkringen för?

Otursskador och inbrott
Försäkringen gäller för skador som beror på otur och har uppstått genom plötslig och oförutsedd yttre händelser. Tex att du spiller kaffe över din surfplatta eller att du tappar mobilen i golvet så att den slutar att fungera.

Försäkringen gäller även om produkten skulle bli stulen ur bostaden.

Fördelar med försäkringen

Ingen självrisk vid reparation eller vid ny produkt (undantaget mobiltelefoner där du har en självrisk på 10% av inköpsvärdet, minst 300kr).

Inget åldersavdrag (värdeminskning) på grund av produktens ålder och slitage.

Skadereglering

Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Skadade föremål ska behållas om vi inte medger annat. Åsidosätter du dina skyldigheter enligt villkoret kan ersättningen minskas eller falla bort. Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller grov vårdslöshet underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning och detta varit av betydelse kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna. 

Försäkringens giltighet

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag du registrerat dina uppgifter hos evoli via skickad länk. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning senast när den längsta sammanlagda försäkringstiden som framgår av försäkringsbrevet förflutit, såvida den inte sägs upp av dig innan dess. Vi kan säga upp din försäkring om du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. 

Oriktig eller ofullständig uppgift

Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. 

Skyldighet att anmäla riskökning

Försäkringsgivaren är Dina Försäkringar AB med organisationsnummer 516401-8029, som står under svenska Finansinspektionens tillsyn. evoli är registrerad som försäkringsförmedlare och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. evoli står även under konsumentverkets tillsyn gällande marknadsföring och reklam.  

produkt-forsakringsvillkor-2021-05-01.pdf (evoli.se) 

 

produkt-forkopsinformation-2021-05-01.pdf (evoli.se)

produkt-produktfaktablad-2021-05-01.pdf (evoli.se)